Feedback geven aan grote groepen

Wat is het?

Feedback is informatie die gegeven wordt aan studenten met als doel hen inzicht te geven in hun eigen leerproces of hun functioneren. De student kan dan nagaan of zijn studiemethode efficiënt verloopt en in welke mate hij de doelstellingen heeft bereikt.

Waarom belangrijk?

Feedback is een arbeidsintensief proces en lijkt onbegonnen werk bij grote groepen. Toch zijn er mogelijkheden om ook grote groepen te voorzien van krachtige feedback.

Hoe doen?

Een manier om toch geïndividualiseerde directe feedback te voorzien is om deze te laten geven door andere actoren dan jezelf bv. door medestudenten, door computerprogramma’s en zelfs door de student zelf via reflectie. Feedback hoeft bovendien niet steeds individueel gebeuren. Ook collectieve vormen van feedback kunnen voor de student waardevol zijn.

(1) Individuele feedback door andere actoren

1.1 Online toetsen via LeHo

Via online toetsen kunnen studenten hun eigen kennis inoefenen en hierop automatische feedback krijgen. Voorzie ‘typische’ fouten in je antwoordalternatieven en speel hier op in via je feedback. Meer informatie over online toetsen.

1.2 Peerfeedback

Studenten geven feedback aan elkaar volgens vooropgestelde criteria (= peerassessment). Meer informatie over peerfeedback.

1.3 Reflectie

Student reflecteert over zijn eigen leerproces/resultaat en formuleert werkpunten en feedback. Dit is voor een docent een aangrijpingspunt om ofwel bij te sturen (in de feedback) of om de student een go te geven om hier iets mee te doen.

(2) Collectieve feedback

2.1 Werken met voorbeelden

Door het bespreken van uitgewerkte studentenvoorbeelden (oplossingen examenvragen, werkstukken, papers) van verschillende kwaliteit leren studenten heel veel over de doelstellingen, de criteria en de gehanteerde werkwijze/leermethode. Onderzoek toont aan dat dit een effectieve vorm van feedback is (Scoles, Huxham en McArthor, 2012). Een praktijkvoorbeeld.

2.2 Aandachtspunten

Op basis van eerder gemaakte fouten van studenten kan een lijst worden opgemaakt met aandachtspunten. Door kennis te maken met de resultaten van anderen, leren studenten ook hun eigen prestaties in vraag stellen.

2.3 Interactie tijdens de les

Door studenten uit te dagen om actief mee te denken en mee te werken, krijgt de docent informatie over het leerproces van de student en kan hij aangepaste feedback voorzien. Meer informatie over methoden om deze interactie in te bouwen.