Flipping the classroom

Wat is het?

In het flipped-classroommodel bereiden studenten contactmomenten voor, zodat je tijdens de contacttijd kan inzoomen op de toepassing en diepere verwerking van de stof. Ook achteraf kunnen studenten de leerstof nog verder verwerken. Dit is het omgekeerde (vandaar de naam ‘flipped’) van het traditionele model, waarin de eerste kennismaking met de leerstof tijdens de contacturen gebeurt en de verwerking achteraf plaatsvindt.

Waarom belangrijk?

Het flipped-classroommodel kan leiden tot een (meer) efficiënte en effectieve invulling van de contacttijd:

  • Je kan meer inspelen op de voorkennis van je studenten, omdat je meer zicht hebt op en controle hebt over deze voorkennis (deze voorkennis is immers het resultaat van je gekozen voorbereiding).
  • Je kan misconcepties snel opsporen en de studenten hier tijdens het contactmoment op wijzen.
  • Je kan studenten beter en tijdig gerichte feedback geven.
  • Je kan werkvormen inzetten die hogere orde leeractiviteiten stimuleren. Op die manier richt je je op leerdoelen zoals toepassen, analyseren, evalueren en creëren.

In het hoger onderwijs krijgt dit model de laatste jaren meer en meer aandacht. Het model is niet nieuw, maar de mogelijkheden van recente technologieën blazen het model nieuw leven in. Bovendien lijkt het model een gepast antwoord op het overaanbod aan ‘klassieke hoorcolleges’. Deze zijn waardevol voor leerdoelen zoals memorisatie en begrip, maar blijken minder effectief voor o.a. lange retentie van kennis, de toepassing van kennis naar nieuwe contexten, de ontwikkeling van hogere orde denkprocessen en motivatie.

Hoe doen?

Hou met volgende kernelementen rekening:

Bied de gelegenheid aan studenten om voor de les kennis te maken met de leerstof.

Hoe je dit doet, kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een hoofdstuk uit de cursus of het bekijken van videoclips (weblectures, kennisclips, …), powerpoints met of zonder voice over. Het materiaal kan je zelf maken (bvb. via Panopto) of je kan gebruik maken van bestaand, kwalitatief materiaal. Op Teacherlab vind je ook twee blogpost rond het maken van video’s en het verhogen van je kijkcijfers.

Geef de studenten een bepaalde stimulans om voorbereid naar de les te komen.

Je kan een taak verbinden aan de voorbereiding en het al dan niet uitvoeren van de taken meenemen in de eindevaluatie. Bijvoorbeeld een korte test op Canvas of een schrijfopdracht. Vaak is het hierbij voldoende om louter te scoren op inspanning in plaats van op de feitelijke inhoud van de opdracht. Zeker omdat de inhoud nog verfijnd zal worden na wat ze in de les geleerd hebben. Zorg daarnaast dat de voorbereiding ook echt nuttig en noodzakelijk is voor het kunnen volgen van je les. Een student die onvoorbereid naar je les komt, zou zelf moeten ondervinden dat hij zijn tijd in de les verspilt en zichzelf zo leerkansen ontneemt. Door studenten in de les in groep te laten werken, creëer je ook een extra bevorderende groepsdruk. Vermijd in ieder geval om wat de studenten voor je les gedaan zouden moeten hebben volledig te herhalen in je les. Dit beloont enkel de onvoorbereide studenten.

Voorzie een systeem om te peilen naar het begrip van studenten.

De eerder vermelde taak ter voorbereiding op de les kan hierbij helpen. Afhankelijk van de resultaten op deze test kun je bepaalde topics meer of minder aan bod brengen in je les. Daarnaast kunnen veel van de activiteiten tijdens de les dienen als extra controle van het begrip van de studenten.

Voorzie tijdens de les activiteiten die inspelen op hogere orde leeractiviteiten

Als basiskennis voor de les verworven werd, dan kan je je les gebruiken om studenten te stimuleren tot hogere orde denkvaardigheden. Kritisch denken, probleemoplossend denken, discussie, onderzoekend leren… zijn stuk voor stuk interessante activiteiten voor tijdens de les. Jouw begeleiding als docent vormt hier een grote meerwaarde.

Je kan terecht bij de onderwijsondersteuner van je opleiding wanneer je graag ondersteuning krijgt bij het flippen van jouw lespraktijk.

Bron

Brame, C., (2013). Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. Opgehaald van http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/

BV-databank. (2018). Flipping the classroom. Opgehaald van https://www.bvdatabank.be/node/246

KU Leuven. (g.d.). Flipped classroom. Opgehaald van https://www.kuleuven.be/onderwijs/werkvormen/activeren_studenten/flipped-classroom

Pen State TLT. (18 februari 2012). Flipping the classroom. Simply speaking [videobestand]. Opgehaald van https://youtu.be/26pxh_qMppE