Header Image - TEACHER LAB

Intensieve schrijfbegeleiding bij eerstejaars

Wat is het?

Intensieve schrijfbegeleiding bij een inhoudelijke schrijfopdracht leert studenten een complexe opdracht tot een goed einde brengen in stappen. De begeleiding bestaat uit diverse fasen en zet verschillende instrumenten in. Bijvoorbeeld: een paper over een actuele problematiek in Journalistiek, een reflectieverslag in Sociaal Werk, een observatieverslag in Toegepaste Psychologie, een rapport in Toegepaste Informatica… Je kunt een gelijkaardig traject inzetten om studenten te leren spreken voor publiek.

Waarom belangrijk?

Intensieve schrijfbegeleiding helpt studenten de diverse stappen in een complexe schrijfopdracht kennen en betere schrijfproducten af te leveren die relevant zijn voor hun opleiding (tot en met de bachelorproef).

Tip: Deze methodiek heeft meer effect wanneer je dit met meerdere lectoren systematisch toepast. Studenten maken de transfer makkelijker als lectoren dezelfde instrumenten en criteria inzetten bij een volgende gelijkaardige opdracht. Voor meer info over taalbeleid, contacteer Ilse Mestdagh

Hoe doe je dit?

Formatief evalueren doet studenten leren

Wat is het?

formatieve evaluatie 1Formatief toetsen is het geheel aan acties die je als docent kan nemen om zicht te houden op het leerproces van studenten én op basis hiervan bij te sturen. Traditioneel denken we aan tussentijdse toetsen die niet meetellen voor de eindscore. Formatief toetsen is echter meer dan dat. Formatief evalueren kan je continu doen tijdens je instructie- en leeractiviteiten door het inbouwen van:

  • – Dialoog
  • – Zelfreflectie (studenten denken na over hun leerproces)
  • – Leerkansen

Formatief evalueren legt de focus letterlijk op het formatieve of het vormende. In tegenstelling tot summatief evalueren waar de focus ligt op het doen van een definitieve uitspraak.

Waarom belangrijk?

formatieve evaluatie 2

Formatieve evaluatie is een spiegel voor zowel student als docent.

Voor studenten geeft het informatie over de verwachtingen in de module en de manier waarop zij hieraan tegemoet komen. Deze elementen zorgen voor een heel sterk leereffect zoals je ziet in deze figuur.  (zie meta-analyses van Hattie).

Ook voor docenten is dit een spiegel. Door regelmatig te polsen in welke mate de studenten de materie verwerken krijg je concrete handvaten om je eigen onderwijspraktijk vorm te geven.

Leer je studenten feedback ontvangen.

by teachlabadmin

Wat is het?

Feedback krijgen is een kans voor een student.

Maar feedback ontvangen is niet altijd evident. Onzekerheid speelt vaak een rol. Studenten hebben de neiging om kritische kanttekeningen of feedback te interpreteren als een aanval op hun persoon en voelen zich hierdoor soms afgewezen of gaan in de verdediging. Hierdoor missen ze belangrijke leerkansen.

Waarom belangrijk?

Effectieve feedback blijft plakken wanneer er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een belangrijk aspect echter is het voorbereiden van studenten op het ontvangen van feedback.

Hoe doen?

Volgende tips kan je geven aan je studenten:

(1) Luister actief

Schiet niet onmiddellijk in de verdediging maar probeer goed te luisteren. Laat verbaal en non-verbaal ook zien dat je aandacht hebt voor de feedback door een open houding (oogcontact, rechte houding), door het maken van aantekeningen, knikken…

(2) Vat samen en vraag eventueel om toelichting

Check of je de boodschap goed hebt begrepen door actief te luisteren en samen te vatten in je eigen woorden. Is er iets niet duidelijk, vat het dan samen en vraag naar verduidelijking.

(3) Toon waardering

Bekijk feedback als een kans om te leren i.p.v. een bedreiging. Bedank dus je docent/medestudent voor de informatie.

(4) Denk erover na

Denk na over wat je met de feedback gaat doen en koppel terug. Vind je de opmerkingen terecht of onterecht? Herken je je in de feedback? Op welke manier ga je dit aanpakken?

(5) Doe iets met de feedback

Laat je docent/medestudent weten wat je met de feedback zal doen, probeer dit te concretiseren in een aantal actiepunten. Schrijf de feedback op zo heb je ze nog nadien.

In Devine werd dit sjabloon ontwikkeld voor studenten. Dit sjabloon moet studenten activeren om (a) zich voor te bereiden op de feedback en (b) de gekregen feedback te verwerken.

Wat denken studenten zelf over goede feedback?

Activerend feedbackgesprek na een evaluatie

by teachlabadmin

Wat is het?

Een feedbackgesprek vindt traditioneel plaats na een beoordeling (een examen of een opdracht). Dit gesprek is de uitgelezen kans voor een student om informatie te krijgen over de volgende drie aspecten:

(1) Wat waren de verwachtingen?

(2) Hoe heb ik het gedaan t.a.v. die verwachtingen?

(3) Op welke manier kan ik vooruit?

Waarom is het belangrijk?

Tijdens zo’n feedbackgesprek ben jij als docent het meest aan het woord. Jij hebt namelijk de correcties gedaan en je informeert de studenten over hun prestaties.

Feedback blijft echter meer plakken wanneer je studenten uitdaagt om zelf na te denken én wanneer er dialoog aanwezig is. Door de student actief te betrekken bij de feedback krijg je concrete handvaten om een feedbackgesprek in twee richtingen te voeren.

Leer je studenten schrijven

Wat is het?

Teksten schrijven is een cruciale competentie die in iedere opleiding belangrijk is. Studenten schrijven namelijk doorheen hun studie tal van teksten die ze nodig hebben voor studie en beroep.

Waarom belangrijk?

Een goed geschreven tekst is een belangrijke algemene competentie voor een bachelor-student en een hefboom naar een professionele carrière.

Hoe kan je dit doen?

  1. Een goede voorbeeldtekst. Selecteer een goed voorbeeld die van toepassing is. Werk indien mogelijk met teksten van studenten van het jaar voordien – de lat ligt dan op de “haalbare” hoogte voor je student.
  2. Laat studenten reflecteren. Geef studenten de voorbeeld tekst en laat hen de kenmerken detecteren. Maak samen een checklist en licht de theorie toe op basis van deze checklist. (Werk voor jezelf op voorhand ook een checklist uit op basis van de theorie, dit kan je helpen bij deze oefening).
  3. Zet studenten aan het werk met een heldere opdracht. Geef studenten de opdracht om zelf een tekst in het genre te schrijven. Zorg ervoor dat die opdracht duidelijk is door de checklist als leidraad te gebruiken.
  4. Faseer de aanpak. Maak studenten erop attent dat schrijven in fasen gebeurt (oriënteren, structureren, formuleren en redigeren)
  5. Schakel een leesbuddy in. Een student leest de tekst van een medestudent en toetst die aan de checklist. Het nalezen en feedback geven is ook een belangrijke leerervaring, op deze manier leren studenten de checklist beter kennen en gebruiken.
  6. Geef formatieve feedback. Ondersteun de schrijfontwikkeling van de student en geef formatieve feedback op een tussentijdse versie. Geef hierbij concrete tips om de tekst beter te maken.
  7. Evaluatie en quotering. Laat de student een definitieve versie schrijven en indienen.Wees flexibel met dit instrument, naargelang je eigen mogelijkheden, tijd en die van je studenten.