Header Image - TEACHER LAB

Stel je mondeling examen efficiënt op

by teachlabadmin

Mondeling examen

Wat is het?

Een mondeling examen is een examenvorm waarbij je via een gesprek met een of meerdere studenten nagaat in welke mate de student(en) de leerinhouden beheerst/beheersen. Meestal bestaat het examen uit een aantal open vragen die mondeling worden beantwoord. Er zijn verschillende varianten mogelijk, afhankelijk van de voorbereidingstijd, de functie van de schriftelijke voorbereiding, de functie van de bijvragen en het soort evaluatie.

Waarom belangrijk?

Het mondeling examen is bij uitstek geschikt om een aantal specifieke vaardigheden en attitudes te evalueren die je moeilijk met behulp van een schriftelijk examen kan toetsen, zoals:

  • De student heeft een professionele attitude;
  • De student kan een redenering opbouwen;
  • De student kan een standpunt mondeling verdedigen;
  • De student kan een complex begrip helder uitleggen;
  • De student kan oplossingenstrategieën hanteren en out-of-the-box denken;
  • De student kan ideeën structureren;
  • De student hanteert een bepaald taalgebruik, heeft een bepaalde expressie;
  • De student kan snel en ad rem antwoorden op een vraag.

Een mondeling examen kan zowel voor- als nadelen hebben voor lectoren en studenten.

Een voordeel voor de lector is dat je de leerinhouden op een flexibele manier kan bevragen. Je kan bijvoorbeeld ad hoc vragen bijstellen of inspelen op de antwoorden van de student. Kleine fouten van studenten kunnen door het stellen van bijvragen uitgeklaard worden: gaat het om een vergissing, minder goede kennis, stress?

Een student die alles van buiten leert zonder de inhoud echt te begrijpen, valt tijdens een mondeling examen vaak door de mand.

Een nadeel voor de lector is dat mondeling examineren tijdsintensief kan zijn, zeker bij grote studentengroepen.

Sommige studenten ervaren het mondeling examen als een persoonlijke, uitdagende en motiverende evaluatievorm. Voor andere studenten veroorzaakt deze evaluatievorm extra spanning en stress.